Generelle betingelser - Enfinity AS


Publisert

Generelle betingelser vedrørende alle ytelser som leveres av Enfinity AS

 1. Anvendelse

  Disse generelle betingelsene får anvendelse vedrørende alle ytelser som leveres av Enfinity AS (Enfinity),
  såfremt ikke annet er særsklit skriftlig avtalt partene mellom i Enfinitys Partneravtale eller i en IKT-standard avtale. Ved aksept av tilbud vedtas disse betingelser som bindende dersom de var vedlagt tilbudet. Begrepet ytelse omfatter både produkter og tjenester som leveres av Enfinity i forbindelse med løsningen av et oppdrag. Endringer i disse betingelser kan ikke påberopes med mindre de er skriftlig avtalt med dertil bemyndiget representant for Enfinity.
 2. Kundens plikter

  Kunden påtar seg ansvaret for å ha uttrykt formålet med sin anskaffelse, og for sine krav og behov på en klar måte. Dette utgjør grunnlaget for Enfinitys ytelser. Dersom Kunden ønsker endringer eller tillegg underveis vil dette medføre rett til å endre betingelser og endret leveringstid. Ved mottak av ytelser har Kunden 14 dager på å gjennomgå og teste den leverte ytelsen. Etter utløpet av denne 14 dagers perioden anses den leverte ytelsen som akseptert. Dersom Kunden har bedt Leverandøren om å holde av ressurser i en viss tidsperiode, og Kunden ikke benytter seg av disse, grunnet årsaker som skyldes Kunden, vil Kunden bli fakturert.
 3. Vederlag og betalingsbetingelser

  For ytelser levert av Enfinity skal Kunden betale slikt vederlag som følger av oppdragsbekreftelsen eller skriflig tilbud. Dersom ingen oppdragsbekreftelse eller skriftlig tilbud er benyttet betales Enfinity i henhold til deres da gjeldende pris for angjeldende ytelse. Ytelser / prosjekter vil bli à konto-fakturert med 1/3 ved påbegynt prosjekt, 1/3 midtveis og 1/3 ved sluttlevering. Lisens faktureres ved prosjektavslutning. Løpende kostnader og utlegg til underleverandører kan faktureres fortløpende. Emagine har rette til å fakturere hver 14 dag. Fakturaer forfaller til betaling pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov om forsinkelsesrenter. Reisetid belastes etter ordinær timesats. Losji, diett og eventuell kilometergodtgjørelse belastes Kunden etter statens regulativ.
 4. Taushetsplikt – bedriftshemmeligheter

  Partene skal behandle som bedriftshemmelighet, og bevare taushet om alle konfidensielle opplysninger og materialer. Tilsvarende gjelder materialer som er merket konfidensielt, samt opplysninger vedrørende personlige forhold, opplysninger som kan skade en av partene, eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og alle som handler på partenes vegne. Partene plikter å ta de forhåndsregler som er nødvendige for å sikre at de ovennevnte forpliktelser  overholdes. Dette punkt gjelder også etter at avtalen er opphørt eller etter ansattes fratredelse.
  Enfinity forbeholder seg retten til å henvise til sine Kunder i markedsføring, dog ikke i urimelig utstrekning.
 5. Force majeure

  Dersom Enfinity levering av ytelser helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Enfinitys kontroll, suspenderes Enfinitys plikter i den utstrekning forhold er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout og forhold som etter norske forhold vil bli bedømt som force majeure.
 6. Reklamasjon / innsigelser mot oppdragsbekreftelse

  Dersom Kunden vil gjøre innsigelser mot oversendt oppdragsbekreftelse må disse være motatt innen 5 virkedager. Etter dette tidspunkt er innsigelsen tapt. Alt arbeid utført i mellomtiden er uansett betalbart.
 7. Mislighold

  Mislighold foreligger dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser og dette ikke skyldes force majeure, eller forhold som den annen part har ansvar eller risiko for. Enfinitys eventuelle ansvar for feil og mangler ved eventuelle ytelser bergenser seg til vederlagsfri retting av de påviste feil/mangler, eventuell omlevering av arbeidet dersom dette er nødvendig. Dersom utbedring ikke lykkes etter gjentatte forsøk kan Kunden forlange forholdsmessig prisavslag oppad begrenset til 50% av det vederlag som er påløpt for det aktuelle arbeidet. Enfinity har ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, eller andre følgeskader som er forårsaket ved levering av ytelser. Direkte skader eller tap som følge av handlinger eller unnlatelser i forbindelse med levering av ytelse er begrenset til det vederlag som er påløpt for de aktuelle ytelser. Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder ikke for skade eller tap som er forårsaket ved grov uaktsomhet eller forsett fra Enfinitys side.
 8. Heving

  Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser kan den anne part etter å ha gitt 14 dagers skriftlig varsel, heve avtalen. Retten til å heve bortfaller dersom misligholdet er rettet i løpet av 14 dagers perioden.
 9. Rettigheter

  9.1 Standardprogrammer
  Kunden får alminnelig bruksrett til de standard programmer som leveres som en del av ytelsen.

  9.2 Eiendoms- og bruksrett til spesialtilpasset programvare
  Basisversjon av programvare har og beholder Enfinity alle immaterielle-rettigheter til (herunder
  opphavsrett). Kunden overdras de immaterielle rettigheter til de nyutviklinger, spesialtilpasninger og
  påbygninger som er utført etter Kundens regning, når disse er betalt i sin helhet og uten motkrav eller
  tilbakeholdelse er gjort gjeldende, dog kun til egen inten bruk. Kunden kan ikke overdra eller tildele
  rettigheter i den nyutviklede, spesialtilpassede, påbyggede programvaren til andre.

  9.3 Overdragelse
  Dersom Kunden ønsker å overdra hele eller deler av programvaren til andre, kan dette kun skje etter skriflig avtale med Enfinity.

  9.4 Leverandørens gjenbruk
  Dersom Enfinity ønsker å benytte hele eller deler av de nyutviklinger, spesialtilpasninger og påbygninger
  som er utført for Kunden ovenfor andre, må Enfinity innhente forutgående skriftlig samtykke.
 10. Konfliktløsning

  Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av levering av ytelsen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene fram kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32. Saken skal føres i Sandefjord.

Last ned betingelser som pdf-fil her